NieuwsWebshopOver onsContactMijn accountFilosofieInfosessiesBlogGastenboek

Mayas Natuurhuys

Algemene voorwaarden

  • Artikel 1 : De factuur dient betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 5 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 5 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 5) als schadebeding. 
  • Artikel 2 : Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden. 
  • Artikel 3 : In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 
  • Artikel 4 : In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing : door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de week na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden. Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de 2 dagen vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval. 
  • Artikel 5 : Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling.

Afdrukken

Over ons Contact Mijn account Filosofie Infosessies Blog Gastenboek

Algemene voorwaarden - Privacyverklaring
Webshop software: EasyWebshop.be